Zarządzenie Nr GG.00501.26.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Czapurach

Zarządzenie Nr GG.00501.26.2015.PSBurmistrza Gminy Mosinaz dnia 20 lutego 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Czapurach w rejonie ulic Świerkowej i Dębowej.            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiącą własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 

 
                                                               
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.26.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 lutego 2015r.

                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Czapurach w rejonie ulic Świerkowej i Dębowej.
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
235/96
660
PO1M/00031246/3
83 000
2.
235/98
499
PO1M/00031246/3
63 000
3.
235/99
503
PO1M/00031246/3
63 500
4.
235/101
575
PO1M/00031246/3
73 000
 
Dla przedmiotowych działek gruntu w prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ewidencji gruntów i budynków opis użytków oznaczono jako „drogi - dr", jednakże zgodnie z uchwałą nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1483) ww. działki gruntu przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 8MN, 10MN, 13MN na rysunku planu.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
   
   
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.