ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.24.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.24.2015

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 lutego 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Mosina na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022

 

Na podstawie § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Powołuję Komisję do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Mosina na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022

 

2.       W skład Komisji wchodzą:

1) Katarzyna Ochocka Kasprzyk – przewodniczący Komisji

2) Dominika Grząślewicz Gabler – członek Komisji

3) Krystyna Panek – członek Komisji

§ 2

 

  1. Z wykonanych czynności Komisja sporządzi protokół, który przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina.
  2. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, właściwych sołectw, osiedli oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.