Zarządzenie Nr GG.00501.34.2015.PS z dnia 04 marca 2015r. Burmistrza Gminy Mosina w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w r

Zarządzenie Nr GG.00501.34.2015.PS
z dnia 04 marca 2015r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej - Kossaka - Wyspiańskiego - Gierymskiego.
            
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.34.2015.PS
z dnia 04 marca 2015r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rej. ul Strzeleckiej
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Mosinie w rej. ul Strzeleckiej
 
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
2698/17
1018
PO1M/00021193/3
124.000,00
2.
2698/18
916
PO1M/00021193/3
112.000,00
3.
2698/19
929
PO1M/00021193/3
113.000,00
4.
2698/20
822
PO1M/00021193/3
101.000,00
5.
2698/21
1355
PO1M/00021193/3
158.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  27 września 2010 r. nr PP.MB.73340-114/10 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową na każdej z działek.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.