Zarządzenie Nr BG 00501.38.2015 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.38.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 06 marca 2015 r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1202 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mosinie w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie w skład, w której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Piotr Sokołowski - Członek;
3.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3

Komisja zakończy pracę do dnia 30 kwietnia 2015r.

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.