Zarządzenie nr OSIR.00501.39.2015.WD Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie : ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżn

Zarządzenie nr OSIR.00501.39.2015.WD
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 marca 2015 r. 
w sprawie : ogłoszenia  terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
  
Na podstawie Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zarządzam, co następuję:
§ 1 
Ogłaszam termin składania wniosków do 31 marca 2015 r.
§ 2 
Termin składania wniosków jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w gablotach w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
§ 3
Wnioski, o których mowa w § 1 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres: Burmistrz Gminy Mosina, Pl.20 Października 1, 62 - 050 Mosina.  
§ 4
Integralną częścią Zarządzenia jest Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r.
§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.