Zarządzenie Nr GG.00501.41.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 marca 2015r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.41.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 marca 2015r.
 
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 235/29  obr. Czapury  ark. mapy 12, nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Czapurach, opisaną w  wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                             
 
 Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr GG.00501.41.2015.PS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 marca 2015r.
                                                                 
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
 
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Czapurach, stanowiącej własność Gminy Mosina
 
 
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr KW
Cena netto (zł)
 
235/74
 
9
 
PO1M/00031246/3
 
 
1.650
 
Ww. nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej jako dz. nr ewid. 235/29 obr. Czapury w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
 
Działka nr 235/74 jest niezabudowana, a zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Mosinie nr XXIII/165/12 z dnia 08 lutego 2012r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czapury (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1483) przeznaczona jest  pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem 7MN na rysunku planu.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia wykazu.