Zarządzenie nr OSIR.00501.55.2015.WD Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej

 
Zarządzenie nr OSIR.00501.55.2015.WD
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie:  powołania komisji konkursowej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 15 ust.1 Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego
2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
zarządzam co następuje:
§1.
1. Powołuję komisję konkursową, której zadaniem jest:
a) badanie kompletności złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
 
b) opiniowanie złożonych wniosków i przekazanie propozycji stypendiów sportowych, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
a) przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mosinie - Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie - Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji -Waldemar Demuth,
c) trzech przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie:
- Małgorzata Kaptur,
- Roman Kolankiewicz,
- Michał Kleiber.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.