ZARZĄDZENIE NR OP.00501.79.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie: zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.79.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie: zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
 
 
Na podstawie art. 34a ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Zasady sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół i przedszkoli.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik
do Zarządzenia Nr OP.00501.79.2015
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 kwietnia 2015 r.
 
1. Projekt arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2015/2016 w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami, należy złożyć do Burmistrza Gminy Mosina do dnia 30 kwietnia 2015 r.
2. Zatwierdzenie arkuszy przez organ prowadzący nastąpi do dnia 25 maja 2015 r.
3. Do projektu arkusza organizacji szkoły należy dołączyć w układzie tabelarycznym:
a) wykaz kadry pedagogicznej, który uwzględnia:
- stopień awansu zawodowego,
- kwalifikacje nauczyciela,
- rodzaj umowy (z zaznaczeniem czy nauczyciel zatrudniony jest na czas  określony ( podać okres zatrudnienia),
- nauczany przedmiot,
- wymiar etatu,
- staż pracy,
b) podpisane przez dyrektora ramowe plany nauczania dla danego oddziału na pełen cykl nauczania,
c) informacje o planowanych zwolnieniach oraz o wakatach (nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni) ,
d) wykaz nauczycieli, którzy planują w roku szkolnym 2015/2016 przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli,
e) wykaz nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym, wraz z okresem trwania tych urlopów. Ponadto należy wskazać nauczycieli ich czasowo zastępujących,
f) zestawienie osób, dla których należałoby uzupełnić etat w innej szkole, z podaniem wymiaru godzin w macierzystej szkole i nauczanego przedmiotu oraz wskazać szkołę do uzupełnia etatu,
g) liczbę dzieci w poszczególnych klasach,
h) opinię Rady Pedagogicznej ( odrębne pismo z datą).
4. W zakresie ruchu kadrowego nauczycieli należy przestrzegać następujących priorytetów:
a) w pierwszej kolejności przydzielać nauczycielowi godziny ponadwymiarowe zgodnie z posiadaną specjalnością w liczbie ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
b) w okresie ruchu kadrowego, tj. do 31 maja 2015 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu mają nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Mosina w bieżącym roku szkolnym, a którzy nie  posiadają i nie nabywają praw emerytalnych.
5. Dyrektor zobowiązany jest do szczególnej polityki kadrowej mając na uwadze takie organizowanie pracy, aby umożliwić nauczycielom osiąganie średniego wynagrodzenia, o którym stanowią przepisy art.30 ustawy Karta Nauczyciela.
6. Dla nauczycieli, którzy pełnią funkcję na czas powierzenia obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, w arkuszu organizacji szkoły na rok szkolny 2015/2016, należy zaplanować godziny dydaktyczne zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i specjalnością, natomiast stanowisko dyrektora winno być wpisane jako wakat.
7. Dyrektor może przyjmować uczniów spoza własnego obwodu szkoły, o ile nie spowoduje to konieczności dzielenia klas i zwiększania liczby oddziałów zatwierdzonych w arkuszu (na odstępstwo od tej zasady musi wyrazić zgodę Burmistrz Gminy Mosina).
8. Godziny nauczania indywidualnego oraz godziny rewalidacji indywidualnej należy zaplanować tylko dla tych uczniów, którzy posiadają odpowiednie orzeczenie obejmujące okres roku szkolnego, na który sporządzony jest arkusz organizacji szkoły.
9. Po zatwierdzeniu arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2015/2016 wniosek o przyznanie godzin nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy składać do Burmistrza Gminy Mosina łącznie  z projektem aneksu do arkusza organizacji szkoły w terminie na co najmniej 7 dni roboczych przed datą wprowadzenia zmian.
10. Podział oddziałów na grupy w szkole (zajęcia z języka obcego, informatyki, wychowania fizycznego) odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
11. Aneks nr 1 obowiązujący od 1 września, uwzględniający wszelkie wynikłe zmiany w planowanej organizacji szkoły należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 21 sierpnia 2015 r. w wersji papierowej i elektronicznej.
12. Wszelkie zmiany w organizacji szkoły należy zgłaszać niezwłocznie, co najmniej 7 dni roboczych przed datą wprowadzenia zmian.
13. Niedopuszczalne jest przedłożenie do zatwierdzenia aneksu po dacie obowiązywania zmian oraz wprowadzenia zmian w organizacji pracy szkoły bez wcześniejszego zatwierdzenia ich przez organ prowadzący.
14. Każde odstępstwo od przyjętych zasad powinno być uzasadnione i uzgodnione z Burmistrzem Gminy Mosina w formie załącznika do arkusza. Do aneksu należy zawsze dołączyć wykaz zmian i ich uzasadnienie, a także podać ewentualne skutki finansowe dla budżetu szkoły, jakie jednostka poniesie do końca roku kalendarzowego.