Posiłki dla dzieci- catering dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej - „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina”INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
W związku z realizacją Projektu pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Podaję informację o wyborze oferty na zadanie pt.: Posiłki dla dzieci - catering dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej - „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina"