Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 lutego 2015 r.
o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
Na podstawie art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) stanowi się, co następuje:
 
§ 1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2015 r.
 
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący za- łącznik do niniejszego postanowienia.
 
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Marszałek Sejmu: R. Sikorski
 
Załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. (poz. 188)
 
KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2015 R.
 
Data wykonania czynności wyborczych*)
 
Treść czynności wyborczych
1
2
do dnia 16 marca 2015 r.
 • zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wy- borczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 23 marca 2015 r.
 • powołanie okręgowych komisji wyborczych
do dnia 26 marca 2015 r.
do godz. 2400
 • zgłaszanie  do  Państwowej  Komisji  Wyborczej  kandydatów  na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania
do dnia 5 kwietnia 2015 r.
 • utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 10 kwietnia 2015 r.
 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo- dów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wy- borców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyj- nego i przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do dnia 17 kwietnia 2015 r.
 • zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomoc- ników wyborczych komitetów wyborczych
do dnia 19 kwietnia 2015 r.
 • powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych ko- misji wyborczych,
 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od dnia 19 kwietnia 2015 r.
do dnia 26 kwietnia 2015 r.
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojsko- wą oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodo- wych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowni- ków odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowa- nym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporzą- dzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do dnia 20 kwietnia 2015 r.
 • podanie  do  wiadomości  wyborców  danych  o  kandydatach  na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 25 kwietnia 2015 r.
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego
od dnia 25 kwietnia 2015 r.
do dnia 8 maja 2015 r.
do godz. 2400
 • nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicz- nych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 1 maja 2015 r.
 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 5 maja 2015 r.
 • składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
do dnia 7 maja 2015 r.
 • składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzo- nych na tych statkach,
 • składanie przez wyborców przebywających za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
w dniu 8 maja 2015 r.
o godz. 2400
 • zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 10 maja 2015 r.
godz. 700-2100
 • głosowanie
*) Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.