Zarządzenie Nr BG 00501.57.2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 00501.57.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 03 kwietnia  2015r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze kierownicze  Kierownika Referatu Mienia Komunalnego  w Mosinie w skład, której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Wojciech Górny - Członek;
3.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 30 kwietnia 2015r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jery Ryś