Zarządzenie nr FB.00501.87.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszo

Zarządzenie  nr FB.00501.87.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1) Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1. wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich,
2. edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży.
2) Środki finansowe w wysokości 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się
w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2015 r.
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.87.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
 
§ 1.
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich :
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Hufiec Poznań- Rejon ZHP
Ośrodek ZHP Mosina
Obóz w Łukęcinie
5 500,00
2.
Hufiec Poznań- Rejon ZHP
Ośrodek ZHP Mosina
Aktywny wypoczynek w Lubniewicach
7 500,00
3.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Wakacyjne zajęcia
1 980,00
4.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Piknik nad jeziorem
800,00
5.
Stowarzyszenie AMBITIO
Mały Wielkopolanin, Polak, Europejczyk- półkolonie letnie w Daszewicach 2015
2 000,00
6.
 
Grupa Inicjatywna Baranówko
Przystań wyobraźni
1 220,00
RAZEM
19 000,00
 
 
§ 2.
Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
 
Stowarzyszenie AMBITIO
Spotkanie z teatrem i historią
2 000,00
2.
Stowarzyszenie POCO LOCO ADVENTURE
Edukacja przez sport
2 000,00
RAZEM
4 000,00