Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap III – kanalizacja deszczowa w ul. Torowej od studni A15 do C19 i od studni A15 do B11

Mosina, dnia 30.04.2015 r.
 
Sprawa: IK.271.1.2015
 
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.1.2015
        
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.1.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa ulicy  Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap III - kanalizacja deszczowa w ul. Torowej od studni A15 do C19 i od studni A15 do  B11.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1 - złożoną przez: Mateusz Maćkowiak Z-d Instalacyjno Budowlany
Ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek z ceną ofertową brutto: 762 351,56 zł oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 2 złożona przez Terlan Sp. z o.o. Ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań
 (oferta z liczbą punktów 83,57 została sklasyfikowana na VIII miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Piotr Kluczyk i Adam Kluczyk PUB „Brukpol" s.c. Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski (oferta z liczbą punktów 93,26 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez ATA-Technik Sp. z o.o. S.K.A Osiedle Cechowe 31
64-840 Budzyń (oferta z liczbą punktów 81,66 została sklasyfikowana na X miejscu).
 
Oferta Nr 6 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne „KAJA" Ul. 28 czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań (oferta z liczbą punktów 95,92 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 7 złożona przez Andrzej Szypura WodAn Instalacje Sanitarne Ul. Lipowa 20
62-030 Luboń (oferta z liczbą punktów 88,89 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 8 złożona przez Jerzy Marciniak Przedsiębiorstwo-Robót Inżynieryjno-Budowlanych ECOBUD Ul. Fl. Marciniaka 8 64-020 Czempiń (oferta z liczbą punktów 89,78 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
Oferta Nr 9 złożona przez Marcin Grygier  Complex Instal Ul. Piłsudzkiego 5/2
63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 86,27 została sklasyfikowana na VII miejscu).
 
Oferta Nr 10 złożona przez Tomasz Zieliński PPHU Zien-Tel Ul. Wojska Polskiego 4
63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 87,59 została sklasyfikowana na VI miejscu).
 
Oferta Nr 11 złożona przez Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak PUBT Ander-87
Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 83,38 została sklasyfikowana na IX miejscu).
 
 
Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:
 
Oferta nr 4 - Tar-Drog Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo- Podgórne.
Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganej na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami SIWZ - Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca w ofercie złożył zaświadczenia od trzech firm o posiadaniu u nich otwartych kredytów kupieckich.
W dniu 22.04.2015 r., Wykonawca został wezwany do uzupełnienia w/w informacji.
W odpowiedzi poinformował Zamawiającego, iż nie posiada środków finansowych ani zdolności kredytowej w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej. Nie jest wystarczające uzasadnienie, iż wykonawca nie przedkłada takich dokumentów z uwagi na brak środków finansowych w określonej wysokości i brak zdolności kredytowej
W ocenie Zamawiającego złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz wyjaśnienia nie potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Złożone dokumenty oraz wyjaśnienia w ocenie Zamawiającego nie pozwalają również zastosować art. 26 ust.2c ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż z treści tych dokumentów nie wynika uzasadniona przyczyna, która uniemożliwia Wykonawcy przedłożenie wymaganych dokumentów a przedłożone dokumenty w tej sytuacji nie potwierdzają w wystarczający sposób warunku postawionego przez Zamawiającego.
 
W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24b. ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;".
 
Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.
 
Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.