„Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań: Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina”

Sprawa: IK.271.5.2015                                             Mosina, dnia 07.05.2015 r.
                                  
 
                                                          
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.5.2015
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.5.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla zadań:
Zadanie nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina
Zadanie nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina".
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADAŃ
OD NR 1 DO NR 2.
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Dla zadania nr 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina
Ofertę nr 8 - złożoną przez:
Paweł Jędraś Agencja Budowlana KALDO Ul. Antonińska 6, 64-100 Leszno z ceną ofertową brutto: 74 169,00 zł oraz terminem wykonania: 5 m-cy. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez Hanna Cichoń, Pracownia Projektowa FORMAT, Ul. Wróblewskiego 17, 58-560 Jelenia Góra (oferta z liczbą punktów 53,15 została sklasyfikowana na V miejscu)
Oferta Nr 2 złożona przez Anita Gradomska&Architekci, Ul. Sienkiewicza 48 lokal 4U,
90-009 Łódź (oferta z liczbą punktów 26,95 została sklasyfikowana na VI miejscu)
Oferta Nr 4 złożona przez Bogdan Mrozowski, ABK-PROJEKT, Ul. Lisowskiego 2/4,
65-072 Zielona Góra (oferta z liczbą punktów 82,65 została sklasyfikowana na II miejscu)
Oferta Nr 5 złożona przez Tomasz Białoszewski, Grzegorz Pacer, GPVT Pracownia
Architektoniczna s.c., Ul. Pamiątkowa 2/37, 61-512 Poznań  (oferta z liczbą punktów 63,95 została sklasyfikowana na IV miejscu)
Oferta Nr 7 złożona przez Andrzej Kryske, K.A.S.P. Studio Projektowe, Os. Rzeczpospolitej 3/97, 61-397 Poznań (oferta z liczbą punktów 67,71 została sklasyfikowana na III miejscu)
 
 
Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 3 - APA ARCHES sp. z o.o. sp.k, Ul. Skarbka 14/1, 60-348 Poznań
Wykonawca wraz z ofertą nie wniósł wadium przetargowego.
W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
 art. 24 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;".

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.
 
 
Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:
Oferta Nr 6 złożona przez Wojciech Jędrzejczyk, PPUH „Vitaro", Dziepółć 3, 97-500 Radomsko
 
Uzasadnienie faktyczne:

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w formularzu ofertowym nie podał terminu wykonania zamówienia.
Termin wykonania był jednym z kryteriów oceny ofert i nie podanie go przez wykonawcę uniemożliwiło zamawiającemu prawidłową ocenę złożonej oferty.
 
Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
 
 
Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Dla zadania nr 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, gm. Mosina:

Ofertę nr 4 - złożoną przez:
Bogdan Mrozowski, ABK-PROJEKT, Ul. Lisowskiego 2/4,
65-072 Zielona Góra z ceną ofertową brutto: 76 260,00 zł oraz terminem wykonania: 5 m-cy.

Oferta otrzymała największą liczbę 97,81 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez Hanna Cichoń, Pracownia Projektowa FORMAT,
Ul. Wróblewskiego 17, 58-560 Jelenia Góra (oferta z liczbą punktów 53,15 została sklasyfikowana na IV miejscu)
Oferta Nr 2 złożona przez Anita Gradomska&Architekci, Ul. Sienkiewicza 48 lokal 4U,
90-009 Łódź (oferta z liczbą punktów 36,00 została sklasyfikowana na VI miejscu)
Oferta Nr 5 złożona przez Tomasz Białoszewski, Grzegorz Pacer, GPVT Pracownia
Architektoniczna s.c., Ul. Pamiątkowa 2/37, 61-512 Poznań  (oferta z liczbą punktów 69,86 została sklasyfikowana na III miejscu)
Oferta Nr 7 złożona przez Andrzej Kryske, K.A.S.P. Studio Projektowe, Os. Rzeczpospolitej 3/97, 61-397 Poznań (oferta z liczbą punktów 68,63 została sklasyfikowana na V miejscu)
Oferta Nr 8 złożona przez Paweł Jędraś Agencja Budowlana KALDO Ul. Antonińska 6,
64-100 Leszno (oferta z liczbą punktów 80,00 została sklasyfikowana na II miejscu)
 
 
Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 3 - APA ARCHES sp. z o.o. sp.k, Ul. Skarbka 14/1, 60-348 Poznań
Wykonawca wraz z ofertą nie wniósł wadium przetargowego.
W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
 art. 24 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;".

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.
 
 
Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:
Oferta Nr 6 złożona przez Wojciech Jędrzejczyk, PPUH „Vitaro", Dziepółć 3, 97-500 Radomsko
 
Uzasadnienie faktyczne:

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w formularzu ofertowym nie podał terminu wykonania zamówienia.
Termin wykonania był jednym z kryteriów oceny ofert i nie podanie go przez wykonawcę uniemożliwiło zamawiającemu prawidłową ocenę złożonej oferty.
 
Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
 
 
Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a