ZARĄDZENIE NR GG.00501.112.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 08 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mosina wyko

ZARĄDZENIE NR GG.00501.112.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 08 maja 2015r.
 
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mosina wykorzystywanego na cele posadowienia masztu bazowego na potrzeby świadczenia usługi dostępu do sieci Internet.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się wysokość miesięcznej stawki netto za najem gruntów wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego Gminy Mosina wykorzystywanych na cele posadowienia masztu bazowego na potrzeby świadczenia usługi dostępu do sieci Internet na kwotę 121,95 zł miesięcznie od jednego masztu.
 
§ 2.
 
Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.