Zarządzenie nr OP.00501.119.2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora przedszkola

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.119.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 maja 2015 r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora przedszkola.
 
 
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się konkursy na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej i dyrektora przedszkola zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik
do Zarządzenia Nr OP.00501.119.2015
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 maja 2015 r.


OGŁOSZENIE  O KONKURSIE

 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
 

 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
  w Czapurach, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury

 2. Dyrektora Przedszkola nr 4 w Mosinie
  ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina
 
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia następujące wymagania:
 1. ukończyła studia  magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole/przedszkolu;
 2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191),a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
 
II. Oferty  osób  przystępujących  do  konkursu  powinny  zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły/przedszkola;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
 10. oświadczenie,  o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły; 
 11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
 13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.572 z późn. zm.);  
 14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101  poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
 
 
 
 
 
w terminie14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 2 czerwca 2015 r. na adres:
Burmistrz Gminy Mosina pl. 20 Października 1; 62 - 050 Mosina
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Mosina.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś