Zarządzenie nr ZB.00501.109.2015 z dnia 07.05.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR ZB.00501.109.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 07.05.2015 r.
w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina
 
Działając na podstawie art. 19 ust. 4,5,6,7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013, poz. 1166 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 j.t. ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina, zwany dalej „Zespołem".
 
§ 2. 1. W skład Zespołu powołuję:
a)     Zastępcę Burmistrza Gminy,
b)     Sekretarza Gminy,
c)     Komendanta Komisariatu Policji w Mosinie,
d)     Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie,
e)     Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,
f)      Prezesa Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie,
g)     Kierownika Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miejskiego w Mosinie.
2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli.
3. W zależności od potrzeb do prac Zespołu będą wyznaczani przez Burmistrza Gminy na prawach członka kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Mosinie.
4. W zależności od potrzeb do prac Zespołu będą zapraszani przez Burmistrza Gminy przedstawiciele instytucji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz społecznych organizacji ratowniczych.
 
§3.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Burmistrz Gminy w trybie:
a)     zwyczajnym - zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku,
b)     nadzwyczajnym - w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej wymagającej podjęcia działań.
2. O posiedzeniu zwoływanym w trybie zwyczajnym Burmistrz Gminy zawiadamia pisemnie członków Zespołu oraz wybrane w zależności od tematu posiedzenia osoby, informując o czasie, miejscu i porządku obrad.
3. O posiedzeniu zwoływanym w trybie nadzwyczajnym Burmistrz Gminy zawiadamia członków Zespołu oraz wybrane w zależności od rodzaju zdarzenia osoby za pośrednictwem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, informując o czasie i miejscu.
 
§4.1. Pracami kieruje:
a)     Burmistrz Gminy,
b)     Zastępca Burmistrza Gminy w razie nieobecności Burmistrza Gminy,
2. W razie nieobecności osób wymienionych w ust.1 posiedzenie Zespołu prowadzi Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem.
 
§5. Burmistrz Gminy wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Zespołu.
 Do zadań Zespołu należy w szczególności:
a)     ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, prognozowanie tych zagrożeń,
b)     przygotowanie propozycji działań Burmistrza Gminy w sytuacji wystąpienia zakłócenia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
c)     ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, prognozowanie ich wystąpienia,
d)     przygotowanie propozycji działań Burmistrza Gminy w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
e)     ocena stanu ochrony przeciwpowodziowej oraz przygotowanie propozycji działań Burmistrza Gminy w sytuacji zagrożenia powodziowego,
f)      określenie zadań dla systemu ratowniczo-gaśniczego zorganizowanego na poziomie gminy,
g)     opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina,
h)     przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
 
§6.1. Obsługę administracyjno-kancelaryjną na potrzeby Zespołu zapewnia Referat Organizacyjny.
 2. Posiedzenia Zespołu są protokółowane przez pracownika Referatu Organizacyjnego.
 3. Protokóły z posiedzeń Zespołu przekazywane są do Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem.
 
§7. Obsługę prasową Zespołu zapewnia Asystent ds. Obsługi Mediów.
 
§8. Miejscem posiedzeń Zespołu jest siedziba Urzędu Miejskiego w Mosinie, chyba, że zwołujący posiedzenie wskaże inne miejsce.
 
§9. Wykonanie zarządzania powierza się Kierownikowi Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem.
 
§10. Traci moc Zarządzenie nr OR 00501.164.2011 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie powołania i określenia składu Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
 
§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś