Zarządzenie nr FB.00501.98.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczyc

Zarządzenie nr FB.00501.98.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVI/233/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, Uchwały Nr XXXVIII/251/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej oraz Uchwały Nr LVII/395/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcji lub działaniu ratowniczym jest prowadzona przez Naczelnika każdej z ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Mosina „Ewidencja działań i szkoleń ratowniczych".
2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, wypłacany jest z budżetu Gminy Mosina w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Mosinie w drodze uchwały.
3. Ekwiwalent nie przysługuje  członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie.
§ 2.
 
1. Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem jest zobowiązany do weryfikacji
i potwierdzenia zapisów w „Ewidencji działań ratowniczych i szkoleń" z ewidencją prowadzoną przez Państwową Staż Pożarną.
2. Na podstawie wykonanej kopii „Ewidencji działań i szkoleń ratowniczych" potwierdzonej przez Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz złożonego wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, w Urzędzie Miejskim w Mosinie sporządzana jest lista do wypłaty ekwiwalentu.
§ 3.
1. Ochotnicze straże pożarne składają Burmistrzowi pisemne wnioski o wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do zarządzenia.
2. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu powinny być wypełnione przez członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu, po zakończeniu danego działania lub szkolenia i złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie najpóźniej do końca roku budżetowego.
3. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnych działających na terenie Gminy Mosina dokonywana jest w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, w formie przelewu na wskazane przez członków ochotniczych straży pożarnych konta bankowe. W szczególnych przypadkach wypłata może odbyć się także w formie gotówkowej z kasy Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4.
1. Każda akcja i działanie ratownicze lub szkolenie musi zostać zaewidencjonowane
w danej jednostce ochotniczej straży pożarnej, w następujący sposób:
1) na karcie drogowej oraz karcie pracy odpowiedniego sprzętu silnikowego (jeśli zaistnieje potrzeba jego użycia),
2) w rejestrze działań tzw. „Ewidencji działań ratowniczych i szkoleń" prowadzonym przez Naczelnika każdej ochotniczej straży pożarnej.
2. Każdy zapis ewidencyjny działania ratowniczego lub szkolenia powinien odzwierciedlać rzeczywisty czas udziału członków ochotniczej straży pożarnej w akcji, działaniu ratowniczym lub szkoleniu.
3. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za szkolenia pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną jest wydanie przez organizatora zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia. Na ich podstawie w Urzędzie Miejskim w Mosinie sporządzona jest lista wypłaty ekwiwalentu.
4. Każdy udział zastępu ochotniczej straży pożarnej w akcji lub działaniu ratowniczym musi być potwierdzony przez Państwową Straż Pożarną.
 
§ 5.
Traci moc zarządzenie Nr 313/2008 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.98.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 
......................, dnia...................
.........................................
      (pieczęć Ochotniczej Straży Pożarnej)
 
 
 
WNIOSEK
O wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 
1. Ochotnicza Straż Pożarna w ...................... na podstawie art. 28 ust.1-3 ustawy z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) przedstawia listę członków którzy wzięli udział w:
1) akcji lub działaniu ratowniczym w dniu .............. o numerze ewidencyjnym zdarzenia w „Ewidencji działań ratowniczych i szkoleń".................................
2) szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną/ Gminę w dniu......................
3) Rodzaj interwencji (np. pożar budynku, wypadek, zabezpieczenie miasta)......................
2. N/w członkowie OSP biorący udział w działaniu ratowniczym/ szkoleniu zwracają się o wypłatę ekwiwalentu zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej:
Lp.
Imię i nazwisko,
adres zamieszkania

Pełniona funkcja w czasie akcji ratowniczej
Czas działania lub szkolenia od... do...
Podpis biorącego udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w .................... zaświadcza prawidłowość danych zawartych w ust. 1-2 niniejszego wniosku.
 
3.Oświadczamy, iż osoby wyszczególnione w ust. 2:
1) są członkami OSP w .................., którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60 roku życia,
2) posiadają aktualne badania lekarskie wydawane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy jako strażak ochotnik,
3) spełniają wymagania kwalifikacyjne oraz posiadają odpowiednie wyszkolenie określone przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne,
4) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP.
 


................................                                                    .............................
(czytelnie) Imię i Nazwisko                                              (czytelnie) Imię i Nazwisko
 
Potwierdzam udział jednostki w akcji oraz fakt zgłoszenia członków OSP biorących udział w akcji do ubezpieczenia NNW strażaków:
 
 


...........................................................
(Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem)