Zarządzenie Nr BG 00501.117.2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.117.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 maja 2015 r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 z póżn.zm) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1202 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu: w skład, której wchodzą:
 
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Dariusz Szymczak  - Członek Komisji;(Radca Prawny)
3.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Traci moc Zarządzenie NR BG. 00501.85.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 
§ 3. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 4. Komisja zakończy pracę do dnia 31 maja  2015r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.