Zarządzenie nr FB.00501.128.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr FB.00501.98.2015.EW

Zarządzenie nr FB.00501.128.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 maja 2015 r.
 
zmieniające Zarządzenie nr FB.00501.98.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVI/233/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, Uchwały Nr XXXVIII/251/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej oraz Uchwały Nr LVII/395/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W załączniku do Zarządzenia nr FB.00501.98.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. są członkami OSP w .................., którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 roku życia".
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.