Zarządzenie nr OP 00501.133.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia pani Małgorzaty Świderskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola w Wiórku

ZARZĄDZENIE nr OP 00501.133.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 czerwca 2015r.
 
 
w sprawie:
wyznaczenia pani Małgorzaty Świderskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola w Wiórku, ul. Szkolna 11.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.  Wyznacza się panią Małgorzatę Świderką do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola w Wiórku na czas usprawiedliwionej nieobecności dyrektora, pani Dominiki Bąbała.
 
§ 2.  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
2. Obowiązki i uprawnienia dyrektora, w tym wysokość dodatku funkcyjnego regulują odrębne przepisy.
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.