Zarządzenie nr OP.00501.132.2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów SP w Czapurach i Przedszkola nr 4 w Mosin

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.132.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 czerwca 2015r.
 
 
w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:
- Szkoły Podstawowej i. Arkadego Fiedlera w Czapurach;
- Przedszkola nr 4 w Mosinie.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36a ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.  Powołuje się komisje konkursowe dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Czapurach oraz Przedszkola nr 4 w Mosinie, według treści załączników od Nr 1 do Nr 2 zarządzenia.
 
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury
i Sportu.
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP.00501.132.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 08.06.2015 r.
 
 
 
Komisja dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.
 
1. Skład komisji konkursowej:
1. Przemysław Mieloch
- przedstawiciel organu prowadzącego przewodnicząca komisji
2. Anna Balcerek-Kałek
- przedstawiciel organu prowadzącego
3.Roman Kolankiewicz
- przedstawiciel organu prowadzącego
4.Barbara Zatorska
- przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
5. Marzena Adamczyk-Pelcer
- przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
6. Izabela Potocka
- przedstawiciel Rady Pedagogicznej
7. Ewa Generowicz
- przedstawiciel Rady Rodziców
8. Małgorzata Miedziak
- przedstawiciel ZNP
9. Izabela Lorenz (w zastępstwie - Wojciech Miśko)
- przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
 
2. Miejsce i data posiedzenia komisji:
Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, sala 110,
dnia 19 czerwca 2015 roku, godz. 9:00.
 
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  OP.00501.132.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 08.06.2015 r.
 
 
 
Komisja dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 4 w Mosinie.
 
1. Skład komisji konkursowej:
1. Przemysław Mieloch
- przedstawiciel organu prowadzącego przewodnicząca komisji
2. Anna Balcerek-Kałek
- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Roman Kolankiewicz
- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Barbara Zatorska
- przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
5. Marzena Adamczyk-Pelcer
- przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
6. Maria Talarczyk
- przedstawiciel Rady Pedagogicznej
7. Joanna Mruk
- przedstawiciel Rady Rodziców
8. Elżbieta Wiszniewska
- przedstawiciel ZNP
9. Izabela Lorenz (w zastępstwie - Wojciech Miśko)
- przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
 
2. Miejsce i data posiedzenia komisji:
Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, sala 110,
dnia 19 czerwca 2015 roku, godz. 11:00.