Zarządzenie Nr GG.00501.138.2015.PS z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej

Zarządzenie Nr GG.00501.138.2015.PS Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 23 czerwca 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 j.t.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 

 
                                                              
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.138.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 czerwca 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
147/27
1360
PO1M/00019681/4
120 000
2.
147/28
1319
PO1M/00019681/4
112 000
 
Zgodnie z uchwałą nr XXIII/202/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 103, poz. 2076) ww. działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności oznaczone na rysunku plany symbolem MN.
 
Księga wieczysta wykazuje obciążenie działu III, jednakże dotyczy ono innej części  nieruchomości.
 
   
   
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.