Zarządzenie Nr GG.00501.137.2015.PS Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.137.2015.PS Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr ewid. 2166/3 obr. Mosina, nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Mosinie, opisaną w  wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 

 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.137.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 czerwca 2015r.
                                                                
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
 
            
W Y K A Z
 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Mosinie, stanowiącej własność Gminy Mosina
 
 
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr KW
Cena netto (zł)
 
2165/5
 
40
 
PO1M/00021193/3
 
 
3.900
 
Ww. nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr ewid. 2166/3 obr. Mosina.
 
Działka nr 2165/5 jest niezabudowana, a zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Mosinie nr L/342/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7037 z dnia 09.12.2013r.) przeznaczona jest  pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 4P/U na rysunku planu.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia wykazu.