Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.

Mosina, dnia 07.07.2015 r.

Sprawa: IK.271.10.2015

 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.10.2015
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.10.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2 - złożoną przez Mateusz Maćkowiak Z-d Instalacyjno Budowlany
Ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek z ceną ofertową brutto:  1 175 277,72 zł oraz terminem realizacji: 3 m-ce.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 90,00 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez Piotr Kwiatkowski Firma Ogólnobudowlana „Izo-Bud" Ul. Ogrodowa 45
62-070 Dopiewo (oferta z liczbą punktów 72,56 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Ryszard Polnik „Pol-Bud" Zamysłowo, ul. Moderska 1b
62-060 Stęszew (oferta z liczbą punktów 64,85 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Mirosław Kordylewski PB MIRBUD Ul. Kościuszki 8, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 64,51 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.