Zarządzenie Nr 00151.140.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mosinie

Zarządzenie Nr 00151.140.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mosinie.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. strażach gminnych samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin Straży Miejskiej, którego treść stanowi załącznik nr 1 do zarządzenie

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej w Mosinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: