Zarządzenie Nr BG. 00501.141.2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG. 00501.141.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 01 lipa 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr BG.00501.51.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie wraz z wszystkimi zmianami do tego zarządzenia.

§3. Akty prawne wydane na podstawie dotychczasowego Regulaminu Organizacyjnego zachowują moc obowiązującą.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: