Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptasiej w m. Mosina

Mosina, dnia 14.07.2015 r.

Sprawa: IK.271.11.2015
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.11.2015
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.11.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptasiej w m. Mosina
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2 - złożoną przez Mateusz Maćkowiak Z-d Instalacyjno Budowlany
Ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek z ceną ofertową brutto:  100 319,65 zł oraz okresem gwarancji: 60 m-cy.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 100,00 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
 
 
Oferta Nr 1 złożona przez Dariusz Białobrzycki Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa
Os. K. Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 95,32 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Marcin Borkowski Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, Miękowo ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska (oferta z liczbą punktów 82,25 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Tar-Drog Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo- Podgórne  (oferta z liczbą punktów 81,66 została sklasyfikowana na VI miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała Spółka cywilna
Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew (oferta z liczbą punktów 92,39 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 6 złożona przez Piotr Kluczyk i Adam Kluczyk PUB „Brukpol" s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski (oferta z liczbą punktów 86,02 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.