Zarządzenie nr MK.00501.148,2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.00501.148,2015.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 lipca 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1