Zarządzenie nr OP.0050.147.2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.147.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 lipca 2015r.
 
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ul. Poznańska 78

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Z dniem 1 września 2015 r. powierza się stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ul. Poznańska 78, panu Arkadiuszowi Jurkowi, na czas od 01 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Gminy Mosina
 
 
UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA nr OP.00501.147.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
 
 
Pan Arkadiusz Jurek przystąpił dnia 19 czerwca 2015 r. do konkursu na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach. Analiza dokumentów złożonych przez kandydata wykazała, że spełnił on wszystkie wymagania formalne. Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora ww. szkoły oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła akceptacji na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera Panu Arkadiuszowi Jurkowi.
Zgodnie z wnioskiem Komisji Konkursowej stanowisko dyrektora powierza się od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 
Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Mosinie