Zarządzenie Nr OP.00501.154.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 lipca 2015 r.

 
 
 
 
Zarządzenie Nr OP.00501.154.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 lipca 2015 r.
 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016
 
 
        Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz.938).
zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustalam, że termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2015/2016 upływa w dniu 8 września 2015 r.
 
§ 2.
Listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektorzy szkół przekazują Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 11 września 2015 r.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół Gminy Mosina oraz Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.