Zarządzenie nr GG/00501.158.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia lokalu socjalnego

Zarządzenie nr GG/00501.158.2015.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31 lipca 2015 r.
 
w sprawie wyznaczenia lokalu socjalnego
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na podstawie art. 22  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 150) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Na lokal socjalny wyznacza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina, mieszkanie komunalne o powierzchni 36,63 m2, mieszczące się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Mickiewicza 1 m 3.
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.