Zarządzenie Nr GG.00501.159.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.159.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 sierpnia 2015r.
 
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 782), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697).
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Aquanet S.A. w Poznaniu nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Daszewicach, opisaną w  wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§4.
Traci moc zarządzenie nr GG.00501.83.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 kwietnia 2015r.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
                                                          
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.159.2015.PS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 sierpnia 2015r.
                                                                 
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
 
            
W Y K A Z
 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Daszewicach, stanowiącej własność Gminy Mosina
 
 
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr KW
Cena netto (zł)
 
167/1, 168/1
 
268
 
PO1M/00040947/3
PO1M/00030255/2
 
 
50.129
 
Ww. nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do zbycia na rzecz Aquanet S.A. w Poznaniu w celu wybudowania infrastruktury technicznej - przepompowni ścieków.
 
Działki nr 167/1, 168/1 są położone na obszarze, dla którego została wydana decyzja Burmistrza Gminy Mosina  nr PP.MB.73341-11/09 z dnia 20 lipca 2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z tą decyzją nieruchomością przeznaczona jest pod budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.  
 
Dział III księgi wieczystej PO1M/00040947/3 zawiera ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności dotychczasowego właściciela, co do działki nr 110, na rzecz spadkobierców Tomasza Rozmiarka i Marianny Rozmiarek.
 
Księga wieczysta  PO1M/00030255/2 nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia wykazu.