Zarządzenie Nr GG.00501.160.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.160.2015.PS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 sierpnia 2015r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),  a także w wykonaniu § 3 ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę wewnętrzną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 219/4 obr. Sasinowo, ark. mapy 2, o powierzchni 1846m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00019357/4.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.