Zarządzenie Nr OŚ.00501.165.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.165.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
 
w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 151, poz. 4145) zarządza się, co następuje:
§ 1.
  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.
  2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji, uwag na temat zapisów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.
  3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie Gminy Mosina i w dniu składania formularza, o którym mowa w § 3 ust. 2 posiadają ukończone 18 lat.
§ 2.
1.      Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od dnia 27 sierpnia 2015 r. do dnia 16 września 2015 r. na terenie Gminy Mosina.
2.      Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w formie imiennego wyrażenia opinii, propozycji lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych.
3.      Konsultacje polegać będą na:
1)     udostępnieniu treści projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 na stronie internetowej Gminy Mosina i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina  w celu zgłaszania opinii, propozycji, uwag;
2)     wyłożenie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 w okresie konsultacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. Nr 11 w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia zainteresowanym, którzy mogą zgłaszać pisemnie opinie, propozycje i uwagi.
§ 3.
  1. Formularze zawierające opinie, propozycje i uwagi mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń należy składać w terminie do dnia 16 września 2015 r. poprzez:
1)     złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie;
2)     drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
z dopiskiem „Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022".
  1. Wzór formularza, stanowiący załącznik do Zarządzenia, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mosina: www.mosina.pl. Dostępny będzie również w Biurze Obsługi Interesanta, referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach oraz u Przewodniczących Osiedli.
  2. Opinie, propozycje, uwagi, które wpłyną po dniu 15 września 2015 r. nie zostaną rozpatrzone.
  3. Złożone propozycje zmian do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, zostaną przedłożone komisji, składającej się z pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Mosinie do ostatecznego rozpatrzenia.
  4. Wyniki konsultacji przedstawia się w protokole. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie jego treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, właściwych Sołectw, Osiedli oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, Sołectw oraz Osiedli na terenie Gminy Mosina w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki: