Zarządzenie Nr OŚ.00501.166.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na l

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.166.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022

Na podstawie § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i tryba prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 151, poz. 4145) zarządza się, co następuje:

§1.

1.    Powołuje Komisję do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.

2.    W skład Komisji wchodzą:

1)    Dominika Grząślewicz-Gabler - przewodnicząca Komisji,

2)    Natalia Rynkowska - członek Komisji,

3)    Anita Ćwiklińska - członek Komisji.

§2.
1.    Z wykonanych czynności Komisja sporządzi protokół, który przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina.

2.    Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie jego treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, właściwych Sołectw, Osiedli oraz na strome internetowej Gminy Mosina.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.