Wykonanie robót drogowych związanych z remontem asfaltowej nawierzchni ul. Gruszkowej i Czereśniowej (część od parkingu Aquanet do Gruszkowej) w Mosinie

Mosina, dnia 28.08.2015 r.

Sprawa: IK.271.15.2015
 
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.15.2015
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.15.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Wykonanie robót drogowych związanych z remontem asfaltowej nawierzchni ul. Gruszkowej i Czereśniowej (część od parkingu Aquanet do Gruszkowej) w Mosinie".
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2 - złożoną przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe
„Pra-Mas" S-ka z o.o., Ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno z ceną ofertową brutto:  93 937,20 zł oraz okresem gwarancji: 60 m-cy.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 100,00 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
 
Oferta Nr 1 złożona przez Infrakom Sp. z o.o., Ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
 (oferta z liczbą punktów 87,81 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.