Zarządzenie Nr GG.00501.173.2015.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 września 2015r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.173.2015.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 września 2015r.
 
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 j.t.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1219/2 obr. Mosina, ark. mapy 12, Gminy Mosina, położoną w Mosinie, opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                             
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia GG.00501.173.2015.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 września 2015r.
                                                                 
w sprawie: oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 
 
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, położonej w Mosinie, stanowiącej własność Gminy Mosina
 
 
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr KW
Wysokość pierwszej opłaty (zł)
 
1219/2
 
234
 
PO1M/00029971/7
 
 
8.002,40
 
Ww. nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, oznaczonej jako   dz. nr ewid. 3207 obr. Mosina, na której został posadowiony budynek wielorodzinny z przekroczeniem granicy nieruchomości. Nieruchomość zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe.
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste w wysokości 1% wartości prawa własności nieruchomości wnoszona będzie do 31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy lata.
                                                       
Działka nr 1219/2 jest zabudowana częścią budynku wielorodzinnego. Przedmiotowa działka nie jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast   zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/386/10 z dnia 25 lutego 2010r. dla dz. 1219/2 obręb Mosina wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony symbolem A2_M2 na rysunku studium.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia wykazu.