Zarządzenie Nr GG.00501.174.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 08 września 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.174.2015.PS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 08 września 2015r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 98a ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć w rozliczeniu za ustaloną opłatę adiacencką nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 384/102 obr. Mieczewo ark. mapy 1, o powierzchni 756m2, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie nr PO1M/00040229/4.
 
§2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.