Zarządzenie Nr MK.00501.169.2015.AW z dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR MK.00501.169.2015.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
 
Na podstawie § 12 uchwały Nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania  lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 166, poz. 3124) zarządzam, co następuje:
§ 1. W celu rozpatrzenia złożonych wniosków o przydział lub zamianę lokali mieszkalnych, o przydział lokali socjalnych oraz o poprawę warunków zamieszkania oraz poddaniu tych spraw  kontroli społecznej, powołuję Komisję Mieszkaniową, w następującym składzie:
1.     Pan Przemysław Mieloch - przewodniczący Komisji, zastępca Burmistrza Gminy Mosina,
2.     Pani Joanna Pawlicka - zastępca przewodniczącego Komisji, kierownik Referatu Mienia Komunalnego,
3.     Pani Agata Wencel - Socha- sekretarz Komisji, pracownik Referatu Geodezji i Nieruchomości,
4.     Pani Jolanta Szymczak - członek Komisji, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie,
5.     Pani Agnieszka Gorzyńska - członek Komisji, zastępca przewodniczącej Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie,
6.     Pani Beata Nowak - członek Komisji, kierownik Działu Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych w „Zakładzie Usług Komunalnych" Spółka z o.o. w Mosinie
7.     Pan Ryszard Rybicki - członek komisji, sołtys wsi Krosno
8.     Pani Lidia Skupin-Wójtowska - członek Komisji, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

§ 2. 1. Zadaniem Komisji Mieszkaniowej jest:
1)     opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, o przydział lokali socjalnych, opiniowanie wniosków o zamianę lokali mieszkalnych oraz wniosków o poprawę warunków zamieszkania,
2)      opracowanie projektów list osób kwalifikujących się do ubiegania się o zawarcie umowy najmu: lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego oraz zamianę lokali mieszkalnych,
3)     dokonywanie wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się  o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego lub o przydział lokalu socjalnego.
 1. Zasady i tryb działania Komisji Mieszkaniowej określa Regulamin Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 3. Traci moc  zarządzenie Nr GG 00501.18.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
ZAŁĄCZNIK
do zarządzenia Nr MK/00151/169/2015/AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
 
REGULAMIN KOMISJI MIESZKANIOWEJ
§ 1.
 
 1. Komisja Mieszkaniowa jest organem opiniodawczym oraz kontroli społecznej w sprawach lokalowych:
a)      przydziałów lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony,
b)     przydziałów lokali socjalnych,
c)     zamiany lokali mieszkalnych,
d)     poprawy warunków zamieszkania.
 1. Członkowie Komisji Mieszkaniowej dokonują weryfikacji wniosków określonych w ust. 1, wstępnie rozpatrzonych pod względem formalnym przez pracownika, prowadzącego rejestr składanych wniosków. Do każdego wniosku sporządzona jest opinia Komisji Mieszkaniowej.
 2. Komisja Mieszkaniowa w uzasadnionych przypadkach dokonuje w lokalu wnioskodawcy wizji lokalnej i sporządza z jej przebiegu protokół, który zostaje podpisany przez wnioskodawcę i członków Komisji Mieszkaniowej biorących udział w czynnościach.
 3. Komisja Mieszkaniowa, rozpatrując wnioski określone w ust. 1  działa zgodnie z przepisami określonymi w uchwale nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 27 maja 2010 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina.
 4. Wszystkie pozytywnie zaopiniowane wnioski tworzą projekty list osób zakwalifikowanych do ubiegania się o zawarcie umowy najmu. Sporządzone i podpisane przez członków Komisji Mieszkaniowej listy, w terminie do 31 października danego roku kalendarzowego, przedkłada się Burmistrzowi Gminy Mosina, do zatwierdzenia. Po ich zatwierdzeniu, w terminie do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego, Burmistrz Gminy Mosina podaje listy ostateczne do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na okres jednego miesiąca.
 5. Oprócz rocznych list, Burmistrz Gminy Mosina może w trakcie danego roku kalendarzowego sporządzać listy dodatkowe, jeżeli zaistnieją możliwości przydziału dodatkowych lokali. Listy te opiniowane są przez Komisję Mieszkaniową.
 6. Po zatwierdzeniu list, o których mowa w ust. 5 i 6, Przewodniczący przedstawia sprawozdanie z pracy Komisji Mieszkaniowej Burmistrzowi Gminy Mosina.
§ 2.
Tryb pracy Komisji Mieszkaniowej
 1. Posiedzenia Komisji Mieszkaniowej odbywać się będą w miarę potrzeb, na wniosek Burmistrza  Gminy Mosina lub Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej.
 2. Pracami Komisji Mieszkaniowej kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
 3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w grodze głosowania jawnego: „za" lub „przeciw" zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów, głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności - głos zastępcy Przewodniczącego Komisji, jest głosem decydującym.
 4. Wyłączeniu od rozpatrywania wniosku podlegają członkowie Komisji, pozostający z wnioskodawcą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także członkowie pozostający z wnioskodawcą w takim związku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przy podejmowanych przez niego działaniach.
 5. W celu przeprowadzenia wizji lokalnych w pomieszczeniach zajmowanych przez osoby ubiegające się o przydział lokalu mieszkalnego, Komisja Mieszkaniowa może pracować w dwuosobowych zespołach roboczych.
 6. Z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej jej sekretarz sporządza protokół, według formy ustalonej  przez Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej. Protokół wraz z kompletem dokumentów będących przedmiotem posiedzenia podlega akceptacji przez Burmistrza Gminy Mosina.
 7. Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej zobowiązany jest, w trakcie pracy Komisji, do bieżącego informowania Burmistrza Gminy Mosina o pracach Komisji Mieszkaniowej.