Zarządzenie Nr GG.00501.179.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.179.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2015r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosinie w rejonie ul. Śremskiej na kwotę:
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
2130/14
4659
PO1M/00044470/6
405.000,00
 
Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.111.2015.PS z dnia 07 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 15 września 2015r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.