Zarządzenie Nr OP.00501.186.2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie udzielenia stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.186.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 października 2015r.
 
 
w sprawie: udzielenia stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
 
 
Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 lutego 2007 r. z późn. zm.
zarządza się, co następuje:
 
§ 1

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów naukowych Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla następujących uczniów:
  1. Falbierska Michalina - uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie;
  2. Fornalik Klaudia - uczennica Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie;
  3. Kowalczyk Karolina - uczennica Zespołu Szkół - Gimnazjum w Rogalinku;
  4. Ratajszczak Kinga - uczennica Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Pecnej;
  5. Szajek Julia - uczennica Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie;
  6. Szatkowska Zuzanna - uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie;
  7. Witkowska Adela - uczennica Zespołu Szkół- Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach;
  8. Zielińska Zofia - uczennica Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie.
 
§ 2

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych:
  1. Kopeć Julia (sukcesy sportowe) -uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie;
  2. Kopeć Natalia (sukcesy sportowe) - uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.