Zarządzenie nr MK.00501.190.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 października 2015 roku.

Zarządzenie nr MK.00501.190.2015.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 października 2015 roku.
 
 
w sprawie zmiany Regulaminu Świetlic Wiejskich zlokalizowanych na terenie Sołectw Gminy Mosina
 
 
         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); zarządzam co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się pkt 6 w § 6 Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Mosina, którego treść określono w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr GG.00501.213.2012.BT Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 marca 2012r.
 
 w następującym brzmieniu:
„6. Burmistrz Gminy Mosina zastrzega możliwość wykorzystania świetlicy wiejskiej do realizacji zadań własnych Gminy lub zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów, po uprzednim poinformowaniu zarządzającego świetlicą."
 
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Mosina stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.