Modernizacja źródeł ciepła i instalacji c. o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina – Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28

Mosina, dnia 22.10.2015 r.
Sprawa: IK.271.19.2015

 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.19.2015
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.19.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Modernizacja źródeł ciepła  i instalacji  c. o.  w budynkach oświatowych  Gminy Mosina - Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 3 - złożoną przez Bogusław Bzdęga Zakład Instalacyjny wod.-kan., gazu i c.o.,
ul. Skryta 14, 62-050 Mosina z ceną ofertową brutto:  142 410,06 zł oraz terminem realizacji 3 tygodnie.
 
 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez a.z. agora Kubisiak Grupa SBS Spółka Jawna, Ul. Sikorskiego 37,
64-400 Międzychód (oferta z liczbą punktów 70,69 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 2 złożona przez STG s.c. Ul. Biskupińska 43a, 60-463 Poznań (oferta z liczbą punktów 76,57 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Diana Zawadzka Wodnik, Ul. Bohaterów Warszawy 11
73-200 Choszczno (oferta z liczbą punktów 57,14 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.