Usługi opiekuńcze

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mosina.pl

Mosina: Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Numer ogłoszenia: 285384 - 2015; data zamieszczenia: 26.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , Ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8192082, faks 0-61 8192082.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.mosina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Przybliżony zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie 21.000 godzin usług opiekuńczych w dni robocze oraz soboty, niedziele i święta, a mianowicie: - w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku - 17.500 godzin, - w soboty, niedziele i dni świąteczne - 3500 godzin. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..
II.1.5)
 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    o Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej trzy odrębne, tj. zrealizowane na podstawie oddzielnych umów usługi opiekuńcze, każda o wartości co najmniej 200.000,00 złotych brutto
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku podpisania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
·         1 - Cena - 95
·         2 - termin płatności - 5
IV.2.2)
 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się zmiany w treści umowy w zakresie dot. ceny oraz terminu płatności pod warunkiem, że będą one korzystne dla Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mosina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2015 godzina 10:30, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
 
                                                                                                                               Mosina, 29.10.2015 r.
 
 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH
NA RZECZ UPRAWNIONYCH MIESZKANCÓW GMINY MOSINA
W OKRESIE OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.
 
 
W dniu 28.10.2015 r. do zamawiającego wpłynęło pismo o wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:
Zamawiający, w myśl art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2015 r. - Prawo   zamówień publicznych winien prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia formułując postanowienia SIWZ mające na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia, a także dającego rękojmię należytego wykonania, tymczasem w przedmiotowym postępowaniu zamawiający w pkt 7 SIWZ precyzuje kryteria oceny ofert, gdzie kryterium oceny ofert - termin płatności o wadze 5% (maksymalną ilość punktów przyznaje się za 30 dniowy termin płatności) pozostaje w sprzeczności z wykładnią art. 91 pkt 2 oraz pkt 3, w których przedstawiony jest zamknięty katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert, a ten oczekiwany przez zamawiającego odnosi się wyłącznie do właściwości, zdolności finansowych wykonawcy, ponadto kryterium termin płatności nie ma żadnego znaczenia dla jakości ani terminowości wykonania zamówienia i jest kryterium pozornym skutkującym ceną jako jedynym kryterium w niniejszym postępowaniu.
W związku z powyższym wnoszę o zmianę treści istotnych warunków zamówienia w zakresie pkt 7 oraz dostosowanie do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zamawiający wyjaśnia co następuje:
 
Wbrew twierdzeniom pytającego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie wprowadza przeszkód, aby jako kryterium oceny ofert zastosować termin płatności. Co prawda kryterium to nie zostało wprost wyszczególnione w treści art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, jednakże możliwość jego zastosowania jest bezsporna z uwagi na otwarty katalog kryteriów oceny ofert. Ustawodawca dał zatem zamawiającemu dowolność w zakresie ustalania innych niż wskazane wprost w w/wym. przepisie kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a termin płatności należy do sposobu realizacji zamówienia. Na możliwość stosowania terminu płatności, jako kryterium oceny ofert w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z 18 września 2002 r. (III CZP 52/02) i pogląd ten jest od wielu lat ugruntowany w doktrynie zamówień publicznych.
Formułując takie kryterium oceny zamawiający zobowiązany jest uwzględnić postanowienia  ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zgodnie z którymi w transakcjach między przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi, w których podmiot publiczny jest dłużnikiem, termin zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie może przekroczyć 30 dni.
Przystępując do udzielania niniejszego postępowania zamawiający w przemyślany i zgodny z jego obiektywnymi potrzebami dokonał wyboru kryteriów oceny ofert. Ponadto zamawiający zastosował się do wymogów wynikających ze wskazanej powyżej ustawy wskazując maksymalny możliwy termin zapłaty (30 dni).
Mając powyższe na uwadze zamawiający nie widzi podstaw do dokonania modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu poprzez zmianę kryteriów oceny ofert.
 

 
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6