Uchwała Nr XXI/145/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXI/145/15.PDF
(Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 24/1410/2015 z dnia 2.12.2015 r. stwierdziło nieważność paragrafu 1 pkt 3 lit. c tiret 4 i tiret 5 oraz paragrafu 1 pkt 6 lit. a tiret 4 niniejszej uchwały)