Zarządzenie nr OP 00501.201.2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia Pana Mieczysława Janika do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Gimnazjum w Pecnej

ZARZĄDZENIE nr OP 00501.201.2015
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 listopada 2015r.
 
w sprawie: wyznaczenia Pana Mieczysława Janika do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Pecnej, ul Główna 20.

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wyznacza się Pana Mieczysława Janika do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Gimnazjum w Pecnej na czas usprawiedliwionej nieobecności dyrektora, Pani Lidii Szyrej.
 
§ 2. 1.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
2. Obowiązki i uprawnienia dyrektora, w tym wysokość dodatku funkcyjnego regulują odrębne przepisy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś