Zarządzenie nr FB.00501.206.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2

Zarządzenie nr FB.00501.206.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 listopada 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2016 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Uchwały nr III/7/10 Radny Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572), oraz Uchwały nr LII/368/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 112) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.
 
§ 2
 
Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Projekty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania projektów zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.206.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 listopada 2015 r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE PROJEKTÓW  Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA
 
Na podstawie Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina oraz Uchwały nr LII/368/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów.
 
1. Celem otwartego konkursu projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina realizowanych od 13 stycznia do 30 grudnia 2016 roku. Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 230 000,00 zł.
 
2. Planowana kwota w ramach otwartego konkursu projektów znajduje się w budżecie Gminy Mosina na 2016 r.
 
3. Klub sportowy składający projekt na realizację zadania publicznego zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym
w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego
. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł.
 
4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonego projektu.
 
5. Kluby sportowe składające projekty:
- wykonują zadania samodzielnie,
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
- posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
- umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
- realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy Mosina.
 
6. Projekt biorący udział w konkursie powinien być sporządzony na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.
7.  Do projektu należy dołączyć :
-  odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia projektu),
-  sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu sportowego za rok 2014,
-  sprawozdanie finansowe za rok 2014 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego),
-  aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-  w przypadku organizacji działających przez pełnomocnika wymagane jest oryginał dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Klub sportowy więcej niż jednego projektu, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
8. Projekty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
9. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez kluby sportowe biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
10. Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Projekt z zakresu rozwoju sportu"  w terminie od 2 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres  Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.
 
11. Projekty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów :
a) kryteria formalne,
b) merytoryczna wartość projektu:
- doświadczenie w realizacji zadań publicznych w dziedzinach objętych konkursem,
- skala i zasięg realizowanego zadania,
- liczba uczestników będących beneficjentami zadania (wyłącznie mieszkańcy Gminy Mosina),
- powszechność dyscypliny sportu realizowanego w ramach zadania,
c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.