Zarządzenie Nr GG.00501.209.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku

Zarządzenie Nr GG.00501.209.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 grudnia 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku w rejonie ul. Piaskowej
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.), a także          w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.209.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 grudnia 2015r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku w rejonie ul. Piaskowej
 
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
74/4
749
PO1M/00019681/4
74 900
 
Zgodnie z uchwałą nr LXVI/493/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2006-10-19 w  sprawie  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  zlokalizowanego  pomiędzy  ulicami  Stęszewską,  Zamoyskiego,  Piaskową,  Wiejską  oraz  granicą  Wielkopolskiego  Parku  Narodowego  w  miejscowości  Krosinko (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 115, poz. 2676) ww. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku plany symbolem 7MN.
 
Księga wieczysta wykazuje obciążenie działu III, jednakże dotyczy ono innej części  nieruchomości.
 
   
   
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.