Zarządzenie nr FB.00501.211.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwart

Zarządzenie nr FB.00501.211.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 grudnia 2015 r.
 
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2016 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz § 17 ust. 1 Uchwały nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuję:
 
§1.
1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:
a) pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,
c) edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,
d) wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
e) upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
f)  ochrony przeciwpożarowej,
g) bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.
 
2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 

3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1
Załącznik nr 2